Zakresy zmiennych


Dla Dev C++5.11

Typ logiczny:

bool true(1) lub false(0)

 

Typ znakowy:

char od -128 do 127

unsigned char od 0 do 255

 

Typ całkowity:

int od -2 147 483 648 do 2 147 483 647

unsigned int od 0 do 4 294 967 295

long long od -9 223 372 036 854 775 808 do 9 223 372 036 854 775 807

 

Typ rzeczywisty:

float (pojedyncza precyzja) 3,4e +/-38 (7 cyfr po przecinku)

double (podwójna precyzja) 1,7e +/-308 (15 cyfr po przecinku)

 

 

Jednostki


binary digit (cyfra dwójkowa) bit

1bit skrót 1b

1bajt skrót 1B

1B=8b=23 b

1kB=1024B=210 B

1MB=1024kB=10242B=220B

1GB=1024MB=10243B=230B 

1TB=1024GB=10244B=240B

 

System U2


Bit znaku=0 to liczba dodatnia

Bit znaku=1 to liczba ujemna

01101010(U2)= 64 + 32 + 8 + 2 + 0 = 106(10 ) 

11101010(U2)= (-128) + 64 + 32 + 8 + 2 + 0 = (-128) + 106= (-22)(10)